Prevádzkovateľ

Prevádzakovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje je spoločnosť Julmar s. r. o.., so sídlom Javorinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 52 909 034, pokiaľ ďalej v texte nie je uvedené nie čo iné.

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba je: Yuliia Jurigova – konateľ spoločnosti. V prípade otázok v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je pre Vás dostupná emailová adresa: info@julmar.sk, alebo na adrese sídla spoločnosti formou listovej korešpondencie.

Osobné údaje

Okruh dotknutých osôb sú klienti našej spoločnosti, prípadne aj osoby, s ktorými naši klienti spolupracujú alebo prichádzajú do styku.

Osobné údaje, ktoré o Vás naša spoločnosť spracúva pochádzajú priamo od Vás (ak ste klientom), resp. od osôb, ktorým naša spoločnosť poskytuje svoje služby.

Rozsah osobných údajov, ktoré nám sprístupňujete a ktoré o Vás spracúvame závisia od účelu spracúvania osobných údajov:

Účel: Poskytovanie služieb informátorov, poradenstva a stavebného inžinieringu a marketingu

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby právnickým osobám. To styku s osobnými údajmi môžeme prísť len výnimočne. Okruh osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje o štátnom občianstve, bankové spojenie, údaje z občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, emailová adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám dobrovoľne na požiadanie sprístupňujete (v závislosti od druhu poskytovanej služby).

Doba spracúvania osobných údajov: 5 rokov od skončenia poskytovania služieb.

Účel: Vedenie predpísanej evidencie a plnenie zákonných povinností

Okruh osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je najmä právny predpis, a to:

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dostupné tu)
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (dostupné tu)

Doba spracúvania osobných údajov: 10 rokov od vystavenia daňového dokladu.

Našimi sprostredkovateľmi pri spracúvaní týchto osobných údajov, v súvislosti s týmto účelom je účtovná kancelária (ktorej identitu vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti Vašich osobných údajov nezverejňujeme).

Účel: Adresná (personalizovaná) reklama

Okruh osobných údajov: cookies, prípadne IP adresa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas, ktorý udeľujete používaním tejto stránky, o čom ste poučení vždy v spodnej časti webovej stránky.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia zvyčajne priamo vo Vašom internetovom prehliadači – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Súbory cookies nemajú prístup k údajom uloženým vo Vašom zariadení a nemôžu byť použité ako vírus.

Údaje o cookies používame na účely:

 • sledovania analytík webovej stránky (Google Analytics – viac informácií získate tu) a
 • pre adresnú (personalizovaná reklamu), t. j. aby sme Vás nezaťažovali vecami, ktoré Vás nezaujímajú. Využívame pri tom cookies tretích strán pre účely zobrazovania reklamy, najmä prostredníctvom služieb Google Ads (viac informácií získate tu), Facebook Ad (viac informácií získate tu).

Rozsah spracúvania osobných údajov

Iba v nevyhnutnom rozsahu v súlade s účelom a povinnosťami danými platnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa GDPR.  K vašim osobným údajom má povolený prístup vždy len úzko vymedzený okruh osôb (vedenie spoločnosti a zamestnanci – podľa ich zaradenia, len na účely plnenia pracovných povinností). Tieto osoby sú poučené a pravidelne preškoľované o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov. Digitálne údaje sú chránené firewallmi, heslami a ďalšími technickými prostriedkami. Listinné dokumenty sa skladujú v uzamknutých priestoroch zabezpečených pomocou riadenia fyzického prístupu, v uzamknutých skriniach. Webové stránky sú zabezpečené šifrovaním SSL (zelený zámok s uvedením mena kancelárie v príkazovom riadku).

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť za určitých okolností v nevyhnutnej miere, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu poskytnuté príjemcom o čom budeme informovaní! (spolupracujúci partneri, advokáti, znalci, súdy, orgány verejnej správy). Vaše osobné údaje poskytujeme príjemcom len po Vašom predchádzajúcom súhlase.

Sprostredkovatelia osobných údajov

Sprostredkovatelia sú osoby, ktoré v mene našej kancelárie spracúvajú Vaše osobné údaje, vždy však len v obmedzenom (nevyhnutnom rozsahu), pričom sú viazaní mlčanlivosťou a majú povinnosť zabezpečiť bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Okruh sprostredkovateľov je vymedzený pri každom účele samostatne.

Zverejňovanie osobných údajov

Pri poskytovaní služieb Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

Profilovanie

Prevádzkovateľ osobných údajov nevyužíva pri spracúvaní elektronické vyhodnocovanie osobných údajov (tzv. profilovanie), okrem prípadu, kde je účelom adresná reklama. Pri tomto spracúvaní nehrozí dotknutým osobám vzhľadom na rozsah osobných údajov, spôsob spracovania a spôsob zabezpečenia osobných údajov zvýšené riziko.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 • Máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. 
 • Máte právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám podľa predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, máte právo na opravu týchto údajov. Prosím informujte nás o prípadných chybách vo Vašich osobných údajoch.
 • Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte právo žiadať vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Toto právo však nie je absolútne a Vaše osobné údaje nemusíme vymazať, ak na ich spracúvanie máme oprávnený záujem, alebo iný právny základ (napr. ak nám spracúvanie údajov vyplýva z uzatvorenej zmluvy, alebo zo zákona). Takéto údaje potom budú vymazané až po splnení ich účelu.
 • Právo na obmedzenie spracovania: V zákonom a nariadením uvedených situáciách máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, alebo ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
 • Právo na prenositeľnosť údajov.
 • Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov ak údaje nie sú správne, alebo ak sú spracúvané nezákonným spôsobom. Ďalšie spracúvanie je prípustné len v prípade, ak existuje oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov (napr. ukončenie likvidácie poistnej udalosti).
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 • Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov? Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie, prípadne v krajinách o ktorých Európska komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. V prípade prenosu do inej krajiny je takýto prenos podmienený Vašim výslovným súhlasom.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21.03.2020